top of page

Persondata

Den 17. maj 2018 har Folketinget vedtaget databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesloven regulerer sammen med databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) både offentlige myndigheders og private virksomheders behandling af personoplysninger.

 

At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig nogle informationer, bl.a. om at og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

 

De nye regler finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og vi sender dig hermed en række oplysninger om den behandling af personoplysninger, som Dansk Forening for Statsstøtteret foretager.

 

Ved indmeldelse i Dansk Forening for Statsstøtte registreres følgende oplysninger: navn, e-mail, telefon, adresse, type af medlemskab (studerende, enkeltmedlemskab eller firmamedlemsskab) samt firmanavn.

 

Oplysningerne registreres i foreningens medlemssystem, og oplysningerne slettes senest 1 år efter udmeldelse af foreningen, medmindre der er en restance i hvilket tilfælde oplysningerne kan videregives til advokat.

 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne informere om foreningens medlemsmøder samt opkræve kontingent for medlemskab af foreningen.

 

Dine tilmeldinger til arrangementer benyttes til planlægning og tilrettelæggelse af arrangementet og evt. til planlægning af kommende arrangementer og videregives i bestyrelsen og til arrangøren. Oplysningerne slettes senest 5 år efter arrangementets gennemførelse.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

3. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

5. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

 

1300 København K

 

Tlf.: 33 19 32 00

 

dt@datatilsynet.dk

 

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

 

Dansk Forening for Statsstøtteret

Att.: DI, Morten Qvist Fog

1787 København V

Tlf.: 33773542

mqf@di.dk

 

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger.

 

 

 

bottom of page